Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 25/7/2018

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τις πρακτικές που ακολουθούμε όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), στα πλαίσια της διαφανούς ενημέρωσης.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε βιογραφικό/αίτηση για εργασία, παρακαλείσθε να διαβάσετε την ειδική Πολιτική Απορρήτου για Υποψηφίους, την οποία θα βρείτε στον παρόντα ιστότοπο.

Περιεχόμενα:

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Επικοινωνία
 2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 3. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων
 4. Χρήσεις, σκοποί και νομικές βάσεις
 5. Χρόνοι τήρησης – Διαγραφή
 6. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
 7. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 8. Τα δικαιώματά σας
 9. Ανήλικοι
 10. Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ
 11. Τροποποιήσεις

 

1.   Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Επικοινωνία

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό είναι η εταιρεία «Π. Καρφόπουλος – Δ. Παπαδούλη Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» και έδρα στην οδό Βασίλη Αντωνόπουλου 3, Κηφισιά, ΤΚ 145 61, Αττική, Ελλάδα, Τηλ.: 210 346 5887,  (εφεξής «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να λύσουμε τυχόν απορίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποστέλλοντας μήνυμα στην διεύθυνση: dataprivacy@dimiourgia.eu.

2.   Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

3.   Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε οικειοθελώς, είτε απευθείας από εσάς, είτε κατ’ εντολήν σας (π.χ. δίνετε εντολή στον λογιστή σας να μας τα παράσχει) και τα οποία αφορούν εσάς τους ίδιους (εκτός κι αν εσείς δηλώσετε τρίτα πρόσωπα), και σπανιότερα συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Γενικότερα, συλλέγουμε δεδομένα σας στις εξής περιστάσεις:

Προσοχή: προτού μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, έχετε την ευθύνη να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με την παρούσα Πολιτική.

4.   Χρήσεις, σκοποί και νομικές βάσεις.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς, οι οποίοι είναι:

5.   Χρόνοι τήρησης – Διαγραφή

Η Εταιρεία διατηρεί προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους βάσει νομοθεσίας (φορολογικής ή άλλης).

6.   Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, απώλεια και τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή. Για παράδειγμα:

7.   Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μας διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

8.   Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, βάσει του Κανονισμού:

Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα: ποια συλλέγονται, από ποιες πηγές, τι επεξεργασία γίνεται από την Εταιρεία, για ποιους σκοπούς και με ποιες νομικές βάσεις, τυχόν αποδέκτες ή διαβιβάσεις εκτός ΕΕ, χρόνους τήρησης, μέτρα προστασίας κλπ.

Το δικαίωμα να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, υποβάλλοντας δήλωση στην Εταιρεία με τα ορθά προσωπικά σας δεδομένα.

Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας να θεμελιώσει, ασκήσει και υπερασπιστεί νομικές της αξιώσεις, που υπερισχύουν των δικών σας δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή η παράδοσή τους σε εσάς, σε κατάλληλο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας ή βάσει σύμβασης.

Το δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε παράσχει στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν θα θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κι έλαβε χώρα πριν ανακαλέσετε.

Τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς, λόγω έννομων υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας, όπως π.χ. όταν ζητάτε διαγραφή δεδομένων, ενώ η Εταιρεία υποχρεούται να τα διατηρήσει βάσει νομοθεσίας, φορολογικής ή άλλης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και για τη διευκρίνιση οποιωνδήποτε ζητημάτων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, αποστέλλοντας email στην διεύθυνση: dataprivacy@dimiourgia.eu, ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Π. Καρφόπουλος – Δ. Παπαδούλη Ο.Ε., Βασίλη Αντωνόπουλου 3, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, Αττική, Ελλάδα.

Η Εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας εντός 30 ημερών από την παραλαβή του, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η προθεσμία μπορεί να παραταθεί περαιτέρω κατά 60 ημέρες, εάν κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Σε περίπτωση τέτοιας παράτασης, θα ενημερωθείτε εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παράτασης. Ενδέχεται η Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας για ταυτοποίηση.

Εάν η αξίωσή σας θεωρηθεί προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική από την Εταιρεία, μπορεί να επιβάλει εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες ολοκλήρωσής της, ή να αρνηθεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η εταιρία μας δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχει στον ιστότοπό της: www.dpa.gr. Έχετε επίσης το δικαίωμα παραπομπής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

9.   Ανήλικοι

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες που αφορούν ανήλικο, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε στο email dataprivacy@dimiourgia.eu.

10.        Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ

Η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:

11.        Τροποποιήσεις

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική. Για τις ουσιαστικές τροποποιήσεις, θα σας ενημερώνουμε με κάθε πρόσφορο μέσον.

Τέλος Πολιτικής

Copyright © 2024. All rights reserved.

Implemented by eXtend